Jara & Partners

Prawo inwestycji budowlanych i nieruchomości

Prof. dr hab. Przemysław Drapała

Partner
Radca prawny od 2001

ur. 1971


Przedmiot doradztwa:

postępowania sądowe i arbitrażowe, prawo cywilne (w tym inwestycje budowlane), postępowania sporne dotyczące zamówień publicznych

Wykształcenie:

Uniwersytet w Toruniu (1990 - 1995)
Stypendium na Uniwersytetach w Regensburgu/Niemcy (1993 - 1994) i Hamburgu/Niemcy (1995)
Dwukrotny Stypendysta Max-Planck-Institut für Ausländisches und Internationales Privatrecht w Hamburgu (2000, 2007)
Doktorat z prawa cywilnego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, Toruń (2001)
Habilitacja z prawa cywilnego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, Toruń (2011)
Od 2011 profesor w Katedrze Prawa Cywilnego Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

Kariera:

1997 - 1999       Rödl & Partner w Warszawie
2001 - 2007       Gleiss Lutz w Warszawie
od 2008             wspólnik kancelarii JARA & PARTNERS w Warszawie
od 2006             sędzia Sądu Polubownego przy Polsko-Niemieckiej Izbie
                        Przemysłowo-Handlowej w Warszawie
od 2011             Przewodniczący Komitetu Sądu Polubownego przy stałym Sądzie
                        Polubownym przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

 

Działalność naukowa:

Profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Cywilnego Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
Od 2009 członek Zespołu Problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego zajmującego się przygotowaniem części ogólnej prawa zobowiązań, a od 2013 r. członek Zespołu Problemowego do spraw umów o świadczenie usług w przyszłym Kodeksie Cywilnym.
Prelegent na licznych wykładach, seminariach i konferencjach dotyczących aktualnych tematów z zakresu prawa cywilnego dla firm polskich i zagranicznych

Publikacje:

P. Drapała [w:] Teresa Bielska-Sobkowicz, Gerard Bieniek, Helena Ciepła, Przemysław Drapała, Jacek Gudowski, Marek Sychowicz, Roman Trzaskowski, Tadeusz Wiśniewski, Czesława Żuławska, Kodeks Cywilny. Komentarz. (red. Jacek Gudowski), t. III, cz. 1, wyd. LexisNexis, Warszawa 2013 (autor części dotyczących umowy o roboty budowlane, umowy o dzieło, umowy zlecenia oraz prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia).
P. Drapała [w:] System prawa prywatnego - Zobowiązania. Część ogólna, tom 6 (Suplement), C.H. Beck, Warszawa 2010 (współautor)
P. Drapała, Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia. Konstrukcja prawna, C.H.Beck, Warszawa 2010
P. Drapała [w:] System prawa prywatnego - Zobowiązania. Część ogólna, tom 5, C.H. Beck, Warszawa 2006 (współautor)
P. Drapała, Umowy odnoszące się do osób trzecich, C.H. Beck, Warszawa 2005 (współautor)
P. Drapała, Zwalniające przejęcie długu, C.H. Beck, Warszawa 2002

Ponadto Prof. P. Drapała jest autorem ponad 60 artykułów i glos z zakresu prawa cywilnego, procesowego i handlowego, m.in. na temat: umów o roboty budowlane, odpowiedzialności solidarnej inwestora i generalnego wykonawcy wobec podwykonawców, gwarancji zapłaty za roboty budowlane, kumulatywnego przystąpienia do długu, kar umownych, cesji wierzytelności, odpowiedzialności nabywcy przedsiębiorstwa, klauzul salwatoryjnych, prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia. Autor raportów na temat aktualnych zagadnień praktyki arbitrażowej w Polsce publikowanych w Arbitration Newsletter (Wydawnictwo International Bar Association) (Publikacje)

Języki:

polski, niemiecki, angielski

Kontakt:

JARA & PARTNERS
LEGAL • TAX

ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa

tel. +48 22 246 00 30
fax +48 22 246 00 31
przemyslaw.drapala@jara-law.pl